Izrada biznis planova

Biznis planom se definiše posao koji želimo da radimo i način kako to da postignemo. 

Mnogi biznis planovi imaju za cilj da omoguće bolji uvid investitora u poslovanje firme i omoguće kreditiranje kod banaka i kod drugih investitora. 

Mi pružamo usluge savjetovanja kao i izradu svih oblika biznis planova koji će pomoći u realizaciji investicionih poduhvata potrebnih za osiguranje kredita.

 

 

Izrada biznis plana podrazumijeva kvantitativno definisanje namjeravanih aktivnosti preduzeća u narednom periodu, analizu potrebnih resursa. Sagledavanje potencijalnih rizika poslovanja i stvarnih mogućnosti preduzeća da se realizuje planirani cilj, kao i razmatranje mogućih efekata na budući ekonomski položaj firme.

 

Obrada dokumentacije za kreditne odbore poslovnih banaka

 

Kvalitetno urađen biznis plan prikazuje određeni posao u punom svijetlu i otklanja mnoge zablude i nepreciznosti koje je teško uočiti bez adekvatnog plana. U skladu sa namjenom biznis plana (interne ili eksterne potrebe), postoje izvjesne, ponekad i značajne, razlike u sadržaju dokumenta.

 

Završni tekst !!!