O nama


 1. RAČUNOVODSTVO
 • Vođenje  glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija sa analitikama KUPACA i DOBAVLJAČA.
 • Izrada kalkulacija robe, evidentiranje promjena u finansijskom knjigovodstvu.
 • Vođenje knjiga u sistemu prostog knjigovodstva za preduzetnike sa svim pratećim evidencijama.
 • Obračun zarada, naknada zarada, prateće dokumentacije za isplatu zarada, predaja Poreskih prijava putem E-portala Poreske uprave i priprema naloga za banku.
 • Obračun PDV-a, kao i vođenje propisane evidencija PDV (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva;
 • Izrada završnog računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Statistički aneks)
 • Izrada Poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit, pojedinačna poreska prijava.
 • Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtjevu klijenta.
 • Kontrola računovodstvenih isprava dostavljenih na knjiženje te upozoravamo na eventualne nepravilnosti i insistiramo na otklanjanju istih.
 • Izrada fiskalizovanih faktura.

 

 

 1. INTERNA REVIZIJA

 

 • Nudimo vam pripremu nezavisnih, objektivnih izvještaja o implementaciji i operativnoj efikasnosti internih kontrola, kao i praćenje rizika u kompaniji.
 • Umjesto vas možemo vršiti funkciju interne revizije.

 

 1. REGISTRACIJA PREDUZEĆA I PRAVNI POSLOVI

 

 • Osnivanje i registracija pravnog lica i poslovnih jedinica (statut, odluke, ugovori, registracija u CRPS-u i Upravi carina).
 • Statusne izmjene (promjena adrese, promjena izvršnog direktora, promjena naziva, osnivača i osnivačkog uloga kapitala).
 • Izrada opštih pravnih akata za pravna lica.
 • Izrada dokumentacije iz radno pravnih odnosa (ugovori o radu, sistematizacije, odluke, izjave i prijave poreskoj upravi).
 • Izrada raznih vrsta ugovora.
 • Prijava radnih i boravišnih dozvola za nerezidente.
 • Konsultacije o zakonskim propisima u Crnoj Gori.

 

 1. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 

 • Priprema zahtjeva, molbi, obrazaca.
 • Preuzimanje izvoda iz banke.
 • Predaja dokumentacije kod institucija i klijenata.
 • Popunjavanje i predaja naloga za plaćanje.
 • Priprema i predaja naloga za ino plaćanje.
 • Elektronsko bankarstvo.
 • Angažovanje kurirske službe.

 

 1. FINANSIJSKI KONSALTING

 

 • Finansijska analiza poslovanja.
 • Analiza finansijskih izvještaja.
 • Procjena vrijednosti.
 • Sudska vještačenja.
 • Usluge savjetovanja kod kupovine i prodaje kompanija.
 • Forenzičko računovodstvo.
 • Pomoć pri izradi potrebne dokumentacije za dobijanje kredita kod banaka.

 

 1. IZRADA BIZNIS PLANOVA

 

 • Vršimo usluge izrade biznis planova za potrebe apliciranja za kreditna sredstva kod poslovnih banaka, fondova, podrške poljoprivrednoj proizvodnji (IPARD i sl.).

PROFICOM D.O.O.

 • Preduzeće za računovodstvo
 • Interna revizija
 • registracije preduzeća i pravni poslovi
 • administrativni poslovi, finansijski konsalting.

Kontakt podaci

 • FIKSNI TELEFON: 040/214-914
 • MOBILNI TELEFON: +382 69/101-400
 • E-MAIL: [email protected]
 • ADRESA: Trg Save Kovačevića br 4, 81400 Nikšić
 • RADNO VRIJEME: Radnim danima od 8 do 16h.